zasiłek pielęgnacyjny
AdobeStock
Aktualności

Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 roku – przepisy, formalności, wysokość zasiłku

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom dorosłym z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Przyznaje się go jako pomoc w pokryciu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych należnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych i dorosłym osobom, które w związku z niepełnosprawnością są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Niestety w związku z ogromnymi potrzebami niepełnosprawnych dzieci i dorosłych kwota zasiłku pokrywa tylko niewielki ułamek kosztów, jaki ponoszą rodziny opiekujące się tymi osobami.

Spis treści:

Gdy rodzi się chore dziecko...

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • dziecku niepełnosprawnemu,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia (która ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała do ukończenia 21. roku życia),
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Jest wypłacany każdego miesiąca.

Zasiłek pielęgnacyjny NIE przysługuje:

 • osobie umieszczonej w placówce zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • w sytuacji, gdy osoba otrzymuje za granicą świadczenie pieniężne przyznawane na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją tej osoby (chyba że przepisy stanowią inaczej).


Zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodów w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Wszystko przez to, że ustawodawca nie wymienił zasiłku pielęgnacyjnego w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który zawiera listę przychodów niewliczanych do dochodu.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości  215,84 zł miesięcznie. Ostatnia podwyżka tego zasiłku (o 31,42 złote) nastąpiła 1 listopada 2019 r. Do tego czasu wynosił on 184,42 złote. Nowa, wyższa kwota miała obowiązywać do końca października 2020, co dawało nadzieję na to, że i w kolejnym roku nastąpi podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Niestety zasiłek pielęgnacyjny w dalszym ciągu jest wypłacany w ustalonej w 2019 roku wysokości i nie wiadomo czy i kiedy nastąpi kolejne zwiększenie kwoty tego świadczenia. Jedyne co wiadomo na pewno to, że w 2022 roku podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego nie będzie.

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego przeprowadzona w 2019 roku była pierwszą podwyżką tego zasiłku od 12 lat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja związana ze świadczeniem pielęgnacyjnym (przyznawanym rodzicowi, który rezygnuje z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem), które co roku jest waloryzowane i w 2021 roku wzrasta z 1830 zł miesięcznie do 1971 zł.

Jak długo można otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:

 • na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane jest na stałe;
 • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeśli zostały wydane na określony okres.


W praktyce wygląda to tak, że większość dzieci i osób niepełnosprawnych otrzymuje orzeczenie o niepełnosprawności na czas określony, często tylko na rok. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy niepełnosprawność ma charakter trwały i nie rokuje znaczącej poprawy stanu zdrowia. Oznacza to, że co roku trzeba występować o nowe orzeczenie o niepełnosprawności i co roku występować o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, złóż wniosek w tej sprawie w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), lub też w instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne, np. w ośrodku pomocy społecznej. Możesz to zrobić przez cały rok. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz możesz go otrzymać także na miejscu w ich placówkach.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego znajdziesz także na stronie: gov.pl – Zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny – inne formalności

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka podpisują i składają jego rodzice. Wniosek o świadczenie dla dorosłej osoby niepełnosprawnej złożyć może osoba, która się nią opiekuje, jednak podpisać musi go sam niepełnosprawny.

Wniosek należy uzupełnić o niezbędne dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16;
 • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat;
 • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt w niej osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.
   

Jeśli złożysz wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w ciągu trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, otrzymasz prawo do zasiłku od miesiąca, w którym wnioskowałaś o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W praktyce oznacza to, że otrzymasz wyrównanie świadczenia o miesiące, które upłynęły od czasu, gdy wystąpiłaś o orzeczenie stopnia niepełnosprawności.

Zobacz także:

zasiłek rodzinny
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek rodzinny 2022: ile wynosi i komu przysługuje? Jaki dochód do zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny to pomoc dla najuboższych rodzin. Jego kwota co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek o zasiłek w urzędzie lub online.

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. O zasiłki rodzinne mogą starać się rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków – głównym jest kryterium dochodowe. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub przez internet, ubiegając się o to wsparcie finansowe. Spis treści: Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Ile wynosi zasiłek rodzinny? Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym Wniosek o zasiłek rodzinny Komu przysługuje zasiłek rodzinny, a komu nie? Zasiłek rodzinny w 2022 roku przysługuje na każde dziecko, które: nie ukończyło 18 lat, nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy, nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi , jeśli nie ma on przyznanych alimentów na dziecko , chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany, bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko: wstąpiło w związek małżeński, przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka), przebywa w rodzinie zastępczej , pobiera zasiłek na własne dziecko. Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej).  Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawa...

zasiłek wychowawczy
Adobe Stock
Prawo i finanse
Zasiłek wychowawczy w 2021 roku – komu przysługują pieniądze?
Zasiłek wychowawczy może pobierać osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, przebywająca na urlopie wychowawczym i pobierająca zasiłek rodzinny. Aby otrzymać pieniądze w ramach zasiłku wychowawczego, trzeba spełnić te wszystkie trzy warunki.

Jeżeli jesteś na urlopie wychowawczym,  co do zasady nie otrzymujesz w tym czasie pieniędzy. Jeżeli jednak pobierasz zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie dodatkowych pieniędzy. Opisujemy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać zasiłek wychowawczy w 2021 roku. Spis treści: Komu przysługuje zasiłek wychowawczy Ile wynosi zasiłek wychowawczy Zasiłek na urlopie wychowawczym – jak długo jest wypłacany Zasiłek wychowawczy – kryteria przyznawania Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku wychowawczego Kiedy nie otrzymasz zasiłku wychowawczego Kto wypłaca zasiłek wychowawczy Komu przysługuje zasiłek wychowawczy Zasiłek wychowawczy to potoczna nazwa dodatku przyznawanego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka. O zasiłek mogą ubiegać się wyłącznie rodziny otrzymujące zasiłek rodzinny , czyli takie, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 złotych lub – jeżeli dziecko jest niepełnosprawne – 764 złotych. Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem. Mają do niego prawo rodziny, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Jest to forma pomocy społecznej dla rodzin o niskich dochodach. Ile wynosi zasiłek wychowawczy Zasiłek wychowawczy wynosi 400 złotych. Pieniądze otrzymuje ten z rodziców, który przebywa na urlopie wychowawczym. Dlatego, jeżeli z wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice, nadal tylko jeden z nich będzie otrzymywał zasiłek wychowawczy. Zasiłek na urlopie wychowawczym – jak długo jest wypłacany Zasiłek wychowawczy wypłacany jest co miesiąc. Pieniądze otrzymasz razem z zasiłkiem rodzinnym. To, jak długo będzie wypłacany, zależy od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb....

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz