Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
mama, praca, ciąża
Prawo i finanse

Przyszła mama i pracodawca

Polskie prawo dobrze chroni przyszłą mamę, ale tylko do chwili porodu. Potem jej być albo nie być w firmie zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Wyjaśniamy, jak te kwestie regulują obowiązujące przepisy.

Żona odbywa obecnie staż opłacony przez urząd pracy, który kończy się w czerwcu. Jest w ciąży. Termin porodu ma wyznaczony na sierpień. Czy może liczyć, że będzie traktowana jak „normalna” pracownica. Czy będzie miała prawo do urlopu macierzyńskiego?

Wszystko zależy od tego, jaka umowa wiąże żonę z pracodawcą. Stażyści są z reguły zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło – tego rodzaju umowy nie ulegają przedłużeniu do dnia porodu i nie przysługuje po nich urlop macierzyński. Gdyby żona była jednak zatrudniona na umowie na czas określony, ta zostałaby przedłużona do dnia porodu i żona mogłaby skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Radzimy to sprawdzić w urzędzie pracy.

Z końcem kwietnia szef wręczył mi wymówienie (byłam zatrudniona na czas nieokreślony). Teraz okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę liczyć na to, że zostanę przywrócona do pracy?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży tylko w wyjątkowych wypadkach: gdy zakład ogłasza upadłość lub jest w stanie likwidacji albo gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne). W opisanej sytuacji pracodawca ma obowiązek cofnąć wypowiedzenie. Gdyby tego nie zrobił, możesz wystąpić do sądu o przywrócenie cię do pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego możesz się tego domagać, chociaż w chwili wypowiedzenia nie kwestionowałaś decyzji przełożonego.

Jestem w drugim miesiącu ciąży. Mój szef często każe mi zostawać po godzinach. Kiedy protestuję, straszy, że mnie zwolni. Nie mam nic przeciwko temu, aby zostawać dłużej od czasu do czasu, ale nie dwa, trzy razy w tygodniu. Czy rzeczywiście grozi mi zwolnienie, jeżeli sprzeciwię się pracodawcy?

Zgodnie z przepisami pracownica, która jest w ciąży, nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Jest to zasada bezwzględnie obowiązująca i musi być przestrzegana, nawet jeżeli pracownica wyrazi zgodę na pracę w tych godzinach. Ten zakaz obowiązuje od momentu przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży. Jeżeli powiadomiłaś pracodawcę o ciąży i swoim stanie, ten, każąc ci pracować w godzinach nadliczbowych, narusza prawo. Nie musisz też obawiać się, że może cię zwolnić za odmowę pracy w godzinach nadliczbowych. W okresie ciąży jesteś chroniona przed wypowiedzeniem.

W związku z ciążą od miesiąca jestem na zwolnieniu. Niewykluczone, że będę na nim aż do rozwiązania. Czy przez ten czas będę otrzymywać zasiłek chorobowy?

Na zwolnieniu lekarskim można przebywać maksymalnie 182 dni. Jeżeli przewidujesz, że przekroczysz ten limit, radzimy złożyć wniosek do oddziału ZUS o przyznanie ci świadczenia rehabilitacyjnego. Należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej parę tygodni przed upływem 182 dni), bo o przyznaniu tego świadczenia decyduje lekarz orzecznik. Gdyby jego decyzja nie była po twojej myśli, masz prawo odwołać się (na piśmie) do komisji lekarskiej ZUS i dalej – ewentualnie do sądu. Powinien o tym powiadomić cię twój lekarz prowadzący, ale ponieważ nie zawsze tak się dzieje, sama zapytaj go o taką możliwość.

Niedługo kończę urlop macierzyński i wracam do pracy. Wiem, że w firmie była reorganizacja. Boję się, że gdy wrócę, mogę zostać zwolniona. Czy fakt, że mam małe dziecko, chroni mnie przed tym?

Ochrona przed zwolnieniem obejmuje okres urlopu macierzyńskiego i ustaje z chwilą jego zakończenia. Wynika z tego, że stosunek pracy może zostać wypowiedziany już pierwszego dnia, w którym stawisz się do pracy po urlopie macierzyńskim. Przed taką ewentualnością można się jednak ochronić, składając wniosek o urlop wychowawczy – pracodawca nie może wypowiedzieć umowy od dnia złożenia wniosku o udzielenie takiego urlopu aż do dnia jego zakończenia. Jeżeli zatem złożysz taki wniosek (np. jeszcze przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego, wskazując datę przypadającą jakiś czas po jego zakończeniu), nadal będziesz podlegała szczególnej ochronie przed zwolnieniem.

Za dwa miesiące kończę urlop wychowawczy i wracam do pracy. Od koleżanki wiem, że moje stanowisko jest zajęte. Zastanawiam się, co w takim razie będzie ze mną?

Musisz się liczyć z tym, że podobnie jak w przypadku powrotu po urlopie macierzyńskim, nie chroni cię już prawo i pracodawca może rozwiązać z tobą umowę o pracę. Co prawda przepisy nakładają na niego obowiązek przyjęcia cię do pracy i zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub na innym zgodnym z twoimi kwalifikacjami zawodowymi, ale jeśli okaże się to niemożliwe, pracodawca może – już pierwszego dnia po powrocie do pracy – wręczyć ci wypowiedzenie.

Jestem na urlopie wychowawczym. Pensja męża nie wystarcza na wszystko. Chciałabym podjąć pracę, nie wiem jednak, czy mogę to zrobić?

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś podjęła pracę na urlopie wychowawczym, ale pod warunkiem, że nie przeszkodzi ci ona w osobistej opiece nad dzieckiem. Jeżeli będzie inaczej i pracodawca dowie się o tym, wezwie cię do pracy.

Prowadzę własną firmę. Niedawno urodziłam synka i chciałabym skorzystać z urlopu wychowawczego. Jednak podobno nie mam do niego prawa!?

Z urlopu wychowawczego, jak dotąd, mogą skorzystać wyłącznie osoby zatrudnione na umowie o pracę. Być może jednak niedługo to się zmieni. Ministerstwo Pracy przygotowało bowiem projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która pozwala mamom prowadzącym własne firmy zawiesić działalność w związku z opieką nad dzieckiem. Taki urlop miałby trwać trzy lata i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia.

Jakie pieniądze dostaniesz?

Będąc na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, nie możesz zostać zwolniona, chyba że np. zakład zostanie zlikwidowany lub ogłosi upadłość. Po urodzeniu dziecka otrzymasz:

  • 1000 zł tzw. becikowego;
  • 1000 zł jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli spełniasz warunek do otrzymania zasiłku rodzinnego (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł w razie urodzenia dziecka niepełnosprawnego);
  • 400 zł miesięcznie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem, jeśli zdecydujesz się na urlop wychowawczy (i ten dodatek jest powiązany z zasiłkiem rodzinnym).

Warto wiedzieć

Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  • 18 tygodni przy pierwszym porodzie;
  • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie;
  • 28 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

W czasie urlopu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli dziecko wymaga opieki szpitalnej, możesz, po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni, dalszą część urlopu wziąć w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Z urlopu macierzyńskiego może też skorzystać ojciec dziecka (po wykorzystaniu przez ciebie co najmniej 14 tygodni tego urlopu).

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Pracująca mama, dziecko, kobieta, laptop, praca na wychowawczym
Fotolia
Prawo i finanse
Czy można pracować na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?
Dowiedz się, czy i kiedy możesz podjąć pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na podjęcie pracy podczas sprawowania opieki nad dzieckiem?

Praca na podstawowym urlopie macierzyńskim Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni. Czy w tym okresie można łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą? Przepisy polskiego prawa pracy nie przewidują możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą. Ten typ urlopu stanowi wyjątek, gdyż dodatkowy urlop macierzyński , urlop rodzicielski i wychowawczy dopuszczają łączenie wykonywania pracy z opieką nad dzieckiem. Mimo iż Kodeks pracy nie przewiduje (ale równocześnie nie zakazuje) możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą, należy uznać, że pierwszy okres po urodzeniu dziecka przeznacza się na osobistą opiekę nad nim. W tym czasie matka powinna odpoczywać i wracać do pełni sił po porodzie oraz w szczególny sposób dbać o niemowlę. Wydaje się więc, że podjęcie pracy w okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego byłoby sprzeczne z jego celem. Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego Praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim i na urlopie rodzicielskim Nieco większą swobodę w podejmowaniu pracy mają osoby przebywające na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Ustawodawca wprowadzając nowy urlop – rodzicielski (od 17 czerwca 2013 r.), w kwestii łączenia go z pracą odniósł się do przepisów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W obu przypadkach stosuje się zatem te same reguły. Dodatkowy urlop macierzyński trwa maksymalnie 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i przypada bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Aby pracownik mógł podjąć pracę w tym okresie u pracodawcy, który udzielił mu urlopu, musi spełnić dwa warunki: złożyć w terminie wniosek o dopuszczenie do wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wyrazić we wniosku chęć...

kobieta, mama, ciąża, brzuszek, kalendarz
Prawo i finanse
Poradnik prawny dla kobiet w ciąży i mam 2013/2014
Jesteś w ciąży, wkrótce rodzisz albo właśnie zostałaś mamą? Sprawdź swoje prawa - zmiany w prawie pracy dla kobiet w ciąży i po porodzie objaśnia prawnik.

Będąc świeżo upieczoną mamą z wykształceniem prawniczym, aktualnie „relaksującą się” na urlopie macierzyńskim, uznałam, że mogę zrobić coś jeszcze oprócz zmieniania pieluch. Stworzyłam bloga (www.prawniknamacierzynskim.pl), by za jego pośrednictwem pomagać innym mamom w przedzieraniu się przez gąszcz przepisów prawnych związanych z macierzyństwem , choć nie tylko. Opowiem o prawach, które przysługują ci jako pracownikowi w związku z nową sytuacją życiową, jaką jest ciąża i urodzenie dziecka. Zacznijmy od początku. Dwie kreski na teście Gratulacje! Idź do lekarza po zaświadczenie o ciąży i zanieś je pracodawcy. Pamiętaj, że pierwsza wizyta u lekarza musi przypadać przed upływem 10. tygodnia ciąży, a kolejne przynajmniej raz na trymestr. Udokumentowane wizyty lekarskie w karcie ciąży będą potem warunkiem koniecznym do wypłaty tzw. becikowego . Pracodawca musi wiedzieć, że jesteś w odmiennym stanie, bowiem od tej chwili będziesz objęta szczególną ochroną. Na czym polega ochrona przyszłej mamy? Ciężarnej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Nie będziesz jednak chroniona, gdy: Rażąco naruszyłaś swoje obowiązki i zwolnią cię dyscyplinarnie. Pracodawca ogłosi upadłość lub jest w likwidacji. Jesteś na umowie na czas próbny nie przekraczający jednego miesiąca. Pamiętaj, że gdy zawarłaś umowę na czas określony albo okres próbny przekraczający 1 miesiąc, przepisy chronią cię w mniejszym stopniu. Pracodawca może cię zwolnić, choć nie zawsze – jeśli koniec twojej umowy przypadałby po 3. miesiącu ciąży, to ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu aż do dnia porodu. W praktyce oznacza to, że będziesz mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego , mimo że twoja umowa o pracę już wygaśnie. Jeżeli w chwili wypowiedzenia umowy nie byłaś jeszcze w ciąży, ale byłaś w tym stanie, gdy umowa o...

czy można zwolnić kobietę w ciąży
Adobe Stock
Prawo i finanse
Czy można zwolnić kobietę w ciąży – co mówią przepisy 2020?
Czy można zwolnić kobietę w ciąży? Zgodnie z przepisami jest to niemożliwe, gdyż prawo pracy mocno chroni kobietę ciężarną przed utratą pracy. Są jednak wyjątki, kiedy jest to dopuszczalne, gdy np. ma miejsce likwidacja zakładu pracy. Ale także wówczas przyszła mama może dochodzić swoich praw.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży? To pytanie nurtuje wiele przyszłych mam. Na szczęście prawo jest zdecydowane po ich stronie. Przed kłopotami w pracy, mogącymi wynikać z ich szczególnego stanu, chronią kobiety przepisy  kodeksu pracy, a dodatkową wykładnię stanowi analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wyjaśniamy, na czym polega specjalna opieka prawna roztaczana nad pracującą przyszłą mamą. Czy można zwolnić kobietę w ciąży: Przepisy kodeksu pracy Upadłość zakładu pracy Zwolnienia grupowe Umowa na czas określony Ciąża na wypowiedzeniu Nadgodziny w pracy Trudne warunki pracy Urlop macierzyński jeszcze przed porodem Gdzie dochodzić swoich praw? Czy pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży? Kobiety w ciąży nie można zwolnić z pracy. Jest to zapisane w Kodeksie pracy (art. 177, par. 1). Prawo to dotyczy także sytuacji, gdy ciężarna jest na urlopie macierzyńskim (przed porodem i po). Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Do wypowiedzenia umowy o pracę może dojść w sytuacji, gdy ciężarna: naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze, popełniła w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo uniemożliwiające dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku (musi być w tej sprawie prawomocny wyrok), utraciła uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W sytuacjach opisanych powyżej pracodawca musi decyzję o zwolnieniu kobiety w ciąży uzgodnić ze związkiem zawodowym reprezentującym pracownicę (jeżeli działa w firmie) i otrzymać w tej sprawie jego zgodę. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę z kobietami w ciąży nie dotyczy pracy na umowie na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca. Zwolnienie kobiety w ciąży w sytuacji upadłości miejsca pracy Pomimo kodeksowych zakazów wypowiadania i rozwiązywania umów z pracownicami...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Współpraca reklamowa
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
Zmiany w Kodeksie pracy ważne dla rodziców [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Prawo i finanse
Zmiany w Kodeksie pracy  ważne dla rodziców w 2023 roku [urlop rodzicielski, elastyczne formy czasu pracy i inne]
Luiza Słuszniak
wniosek 500 plus 2022
Prawo i finanse
Wniosek 500 plus 2023 – od kiedy? Jak go złożyć przez internet?
Magdalena Drab
wiersz o zimie
Gry i zabawy
Wiersz o zimie: 7 zimowych wierszyków dla maluchów i przedszkolaków
Agnieszka Majchrzak
karnawał
Aktualności
Karnawał – kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku, najciekawsze zwyczaje
Ewa Janczak-Cwil
Sanki dla dzieci
Zakupy
Sanki dla dzieci: z oparciem, drewniane i plastikowe. Jakie sanki dla niemowlaka?
Milena Oszczepalińska
ferie kiedy
Aktualności
Ferie zimowe – terminy dla województw w 2023 roku
Luiza Słuszniak
urlop macierzyński
Prawo i finanse
Urlop macierzyński 2023 – zasady, zmiany w związku z dyrektywą unijną
Ewa Janczak-Cwil
szczęśliwe imiona dla dziewczynek
Imiona
Szczęśliwe imiona dla dziewczynek: imiona oznaczające i przynoszące szczęście. Lista
Magdalena Drab
matura 2023 zmiany
Edukacja
Matura 2023: zmiany. Matematyka, polski, angielski – egzamin będzie łatwiejszy
Magdalena Drab
miód na przeziębienie
Zdrowie
Miód na przeziębienie – jaki jest najlepszy?
Małgorzata Wódz
AMR, jak często kąpać noworodka
Noworodek
Jak często kąpać noworodka: co ile dni kąpać latem i zimą? Zalecenia
Magdalena Drab
maski karnawałowe dla dzieci
Gry i zabawy
Maski karnawałowe dla dzieci: jak zrobić (krok po kroku) + maski do druku
Karolina Stępniewska
sposoby na zaparcia w ciąży
Zdrowie w ciąży
Sposoby na zaparcia w ciąży: najlepsze są te domowe i naturalne
Sylwia Niemczyk
kalendarz szczepień 2022
Zdrowie
Kalendarz szczepień 2023: szczepienia obowiązkowe i zalecane [PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH] ​
Luiza Słuszniak
Królik dla niemowlaka
Dieta
Królik dla niemowlaka: jak go przygotować, od kiedy można go podać [PLUS PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Ząbkowanie dziecka
Zdrowie
Ząbkowanie dziecka – kiedy się zaczyna, ile trwa i jakie są objawy?
Magdalena Drab
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Prawo i finanse
Dodatki do zasiłku rodzinnego 2023: ile wynosi dodatek szkolny, rehabilitacyjny i na dziecko niepełnosprawne?
Joanna Biegaj
kosmetyki na cellulit i rozstępy po ciąży
Mama
Sprawdzony sposób na piękną skórę po ciąży. Znikną rozstępy, cellulit i flabby skin
Barbara Daszuta