Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Adobe Stock/Africa Studio
Uczeń

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty 2023 coraz bliżej. Co trzeba umieć, by zaliczyć egzamin z języka polskiego? CKE nie robi z tego żadnej tajemnicy. Sprawdź, jaki zakres materiału obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2023 roku.

Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 9 maja 2023 roku, o godzinie 9.00 testem z języka polskiego. Zastanawiasz się, czy na lekcjach języka polskiego była mowa o wszystkim, co będzie, a czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty? Sprawdź zakres materiału egzaminu zatwierdzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Spis treści:

115 rzeczy do zrobienia w wakacje 2022: szalone i kreatywne pomysły

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023: co trzeba umieć?

Zanim rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trzeba poznać wymagania egzaminacyjne. Są one opublikowane przez CKE i dotyczą całego materiału omawianego na lekcjach języka polskiego.

Zakres materiału – kształcenie literackie i kulturowe

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Co to jest epika, liryka i dramat (znać ich cechy i wskazać przykłady),
 • Co to jest opowiadanie, baśń, legenda, tragedia, ballada, mit, fraszka, komedia (znać ich cechy i wskazać przykłady),
 • Jaki jest morał bajki, przesłanie baśni,
 • Jak omówić akcję, wyodrębnić wątki i wydarzenia utworu literackiego,
 • Jak odróżniać fikcję literacką od rzeczywistości a realizm od fantastyki,
 • Jak charakteryzować i oceniać postawy bohaterów,
 • Jak odnieść sytuację bohaterów do własnych doświadczeń,
 • Jak wyrazić swój stosunek do bohaterów,
 • Jakie są elementy dramatu (co to jest: dialog, monolog, akt, scena, tekst główny, didaskalia),
 • czym są środki stylistyczne, takie jak: przenośnia, porównanie, epitet, neologizm, symbol, alegoria, inwokacja, wyraz dźwiękonaśladowczy (i jakie są ich funkcje),
 • Co to jest wers, zwrotka, rym, rytm i refren, czym różni się wiersz rymowany od białego (bez rymów),
 • Co to jest komizm, jak go rozpoznać i jakie ma funkcje,
 • Co to jest ironia, jak ją rozpoznać i jakie ma funkcje,
 • Jak określić w utworach problematykę egzystencjalną i jak poddać ją refleksji,
 • Jak nazwać swoje wrażenia, emocje wywołane przez lekturę,
 • Jak dostrzec swoistość (wyjątkowość) artystyczną utworu,
 • Jak wykorzystać odwołania do wartości uniwersalnych podczas interpretacji utworu,
 • Jak wykorzystać wiedzę o historii i kulturze podczas interpretacji utworu.

Zakres materiału – odbiór tekstów kultury

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak określić temat i główną myśl utworu,
 • Jak wyszukać w tekście potrzebne informacje (odróżnia to, co ważne, od tego, co ma znaczenie drugorzędne),
 • Jak wyszukać w tekście informacje podane bezpośrednio oraz ukryte między wierszami,
 • Jak rozumieć tekst dosłownie oraz w znaczeniu przenośnym,
 • Jak rozróżniać, co jest prawdą, a co fałszem,
 • Co to jest: tytuł utworu, jego wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz akapity,
 • Jak interpretować dzieła sztuki,
 • Jak odróżnić tekst informacyjny od naukowego i literackiego,
 • Co to jest wywiad i artykuł (oraz jakie mają cechy),
 • Jak znaleźć w utworach współczesnych nawiązania do tradycji literackiej i kulturowej.

Zakres materiału – kształcenie językowe

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak rozpoznać części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek spójnik),
 • Jak rozpoznać w tekście formy przypadków oraz: przypadki, liczby, osoby, czasy i rodzaje gramatyczne,
 • Jak rozpoznać części zdania (podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik),
 • Jak odróżnić i poprawnie zapisać zdania: oznajmujące, rozkazujące i pytające,
 • Jak przekształcić zdania pojedyncze w zdania złożone i odwrotnie, oraz jak przekształcić zdania w równoważniki zdań i odwrotnie,
 • Jak rozpoznać wyraz podstawowy i pochodny, co  to jest podstawa słowotwórcza, formant, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, rdzeń),
 • Jak tworzyć wyrazy złożone,
 • Co to są imiesłowy (tworzenie, odmiana, funkcje),
 • Jak rozpoznać zdania: rozwinięte i nierozwinięte, złożone i pojedyncze,
 • Jak odróżnić mowę zależną i niezależną (jak przekształcić mowę zależną w niezależną i odwrotnie).

Zakres materiału – zróżnicowanie języka

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Czym różni się od siebie słownictwo narodowe i takie o ograniczonym zasięgu (np. słownictwo naukowe, kolokwializmy, archaizmy), znać ich funkcje,
 • Jak rozpoznać nazwy osobowe i miejscowe, umieć odmieniać imiona, nazwiska, nazwy miejscowe, nazwy mieszkańców,
 • Jak wzbogacane jest słownictwo,
 • Jak odróżnić treść i znaczenie wyrazu,
 • Co to jest styl (jak rozpoznać style: potoczny, artystyczny, naukowy, publicystyczny, urzędowy).

Zakres materiału – komunikacja językowa i kultura język

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Na czym polega językowa grzeczność i jak stosować ją w wypowiedziach,
 • Jak odróżnić normę językową wzorcową i użytkową,
 • Co to jest błąd językowy,
 • Jak posługiwać się formami językowymi oraz mimiką, postawą ciała, gestykulacją.

Zakres materiału – ortografia i interpunkcja

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak zastosować obowiązujące zasady ortograficzne,
 • Jak wykorzystać wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych i tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,
 • Jak przytaczać cudze wypowiedzi z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
 • Jak wykorzystać wiedzę w różnicach zapisu ę i ą, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,
 • Jakie są zasady pisowni wyrazów nieodmiennych oraz pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,
 • Jakie są zasady pisowni nazw własnych i pospolitych,
 • Jak poprawnie używać: kropki, przecinka, znaku zapytania, dwukropka, nawiasu, wykrzyknika, dwukropka, cudzysłowu.

Zakres materiału – elementy retoryki

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak wykorzystać środki retoryczne i jak działają one na odbiorcę,
 • Jak gromadzić i porządkować materiał potrzebny do stworzenia wypowiedzi, jak zredagować plan wypowiedzi (np. opowiadania, rozprawki),
 • Jak stworzyć wypowiedź, zachowując właściwą kompozycję, spójność pomiędzy akapitami,
 • Co to jest teza, hipoteza i argumenty (podczas pisania rozprawki i innych tekstów z wykorzystaniem argumentów),
 • Czym różni się argument od przykładu,
 • Jak zgadzać się lub polemizować z poglądami innych, jak uzasadniać własne zdanie,
 • Jak rozpoznać manipulację i jakie są zasady etyki wypowiedzi.

Zakres materiału – mówienie i pisanie

Ósmoklasista przed egzaminem z języka polskiego powinien wiedzieć:

 • Jak napisać spójny tekst nawiązujący do rzeczywistości i tekstów kultury,
 • Jak napisać: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawkę, opowiadanie z dialogiem, opis postaci, opis przedmiotu, opis krajobrazu, prostą notatkę,
 • Jak skracać, streszczać, rozbudowywać, parafrazować cudzy tekst,
 • Jak sformułować pytania do tekstu.

Lektury na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Lektury, które z pewnością warto znać przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego to:

 • Ch. Dickens, Opowieść wigilijna
 • A. Fredro, Zemsta
 • J. Kochanowski, wybrane fraszki i treny (w tym treny VII i VIII)
 • A. Kamiński, Kamienie na szaniec
 • A. Mickiewicz, Reduta Ordona, Pan Tadeusz, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II
 • A. de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • H. Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • J. Słowacki, Balladyna
 • Wiersze wybranych poetów

Czy wystarczy znać jedynie obowiązkowe lektury na egzamin ósmoklasisty? Nie. Do wykazania się wiedzą z zakresu znajomości tekstów kultury z pewnością przyda się również znajomość utworów z listy lektur uzupełniających. Może ona przydać się do napisania rozprawki oraz odpowiedzi na pytania dotyczące podania przykładów z literatury.

Czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

CKE nie podaje, czego nie będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Dlatego można uznać, że na teście nie trzeba spodziewać się wyłącznie tego, czego nie ma w zakresie wymaganego materiału.

Wśród uczniów i nauczycieli polonistów trwają próby ustalenia tzw. „pewniaków” na egzaminie ósmoklasisty, które swym pojawieniem się miałyby wyeliminować inne zagadnienia i lektury niż typowane.

Źródło: CKE

Zobacz także:

ile trwa egzamin ósmoklasisty
arrowsmith2/Adobe Stock
Edukacja
Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2023 – czas podstawowy i wydłużony
Egzamin ósmoklasisty obejmuje egzaminy z trzech przedmiotów. Na napisanie każdego z nich dziecko ma inny limit czasu. Podstawowy czas trwania egzaminu ósmoklasisty może zostać wydłużony w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami. Sprawdź, ile czasu będzie miało twoje dziecko na napisanie egzaminu ósmoklasisty.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? Egzamin na zakończenie ósmej klasy składa się z 3 egzaminów, które odbywają się w przeciągu 3 dni. Każdego dnia uczeń przystępuje do sprawdzianu z innego przedmiotu. 23 maja 2023 (we wtorek) odbywa się egzamin z języka polskiego, 24 maja 2023 (w środę) – z matematyki, 25 maja 2023 (w czwartek) – z języka obcego nowożytnego. Egzaminy ze wszystkich przedmiotów rozpoczną się o godzinie 9:00. Dla uczniów, którzy w tym czasie nie mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych lub losowych, przewidziano terminy dodatkowe: 12 czerwca 2023 (poniedziałek) – język polski, 13 czerwca 2023 (wtorek) – matematyka, 14 czerwca 2023 (środa) – język obcy nowożytny. Egzaminy odbywające się w tych terminach również rozpoczynają się od godziny 9.00.  Poniżej podajemy czas przeznaczony na napisanie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów: czas podstawowy oraz czas wydłużony, dla dzieci posiadających odpowiednie orzeczenia. Ile trwa egzamin ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów Najkrócej trwa egzamin z języka obcego, a najdłuższy jest test z języka polskiego. Wynika to z liczby i rodzajów zadań, z jakimi musi zmierzyć się uczeń kończący szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna na egzamin ósmoklasisty w 2023 wyznaczyła następujące czasy trwania poszczególnych egzaminów: język polski – czas podstawowy: 120 minut, czas wydłużony: 180 minut, matematyka – czas podstawowy: 100 minut, czas wydłużony: 150 minut, język obcy nowożytny – czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut. Komu przysługuje wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty? Aby skorzystać z dodatkowego czasu na egzaminie ósmoklasisty...

tematy wypracowań egzamin ósmoklasisty
AdobeStock/highwaystarz
Język polski
Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 
Tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty zawsze dotyczą lektur obowiązkowych. Uczniowie muszą wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością książek, ale i umiejętnością konstruowania zgrabnych, poprawnych językowo wypowiedzi pisemnych. Podajemy tematy wypracowań z lat 2019-2022.

Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty budzą duże emocje. O czym uczniowie będą pisać w czasie najbliższego egzaminu? Analizując tematy wypracowań z poprzednich lat i ostatniego roku, można lepiej przygotować się do sprawdzianu. Niezbędna jest przy tym znajomość lektur obowiązkowych. Poniżej podajemy tematy wypracowań, z jakimi na egzaminie ósmoklasisty musieli mierzyć się uczniowie w ubiegłych latach. Spis treści: Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 2022 Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 2021 Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 2020 Tematy wypracowań na egzamin ósmoklasisty 2019 Wypracowanie na egzamin ósmoklasisty – najważniejsze zasady Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2022 1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego. 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową. Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty 2021 1. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego. 2. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł przyjaciela mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.  Tematy wypracowań: egzamin ósmoklasisty...

Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Adobe Stock
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Rekrutacja do szkół średnich składa się z kilka etapów. Aby dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, warto dokładnie poznać zasady rekrutacji obowiązujące w 2023 roku oraz związane z nią terminy. Podajemy kalendarz rekrutacji i wyjaśniamy, kiedy składać dokumenty do liceum.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół średnich 2023/2024. Uczniowie klas ósmych mogą ubiegać się o miejsce w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub w 3-letniej szkole branżowej I stopnia. Poniżej dokładny kalendarz rekrutacji wraz z ważnymi terminami, w których trzeba składać dokumenty do szkoły średniej. Kalendarz rekrutacji do szkół średnich 2023: Zasady rekrutacji do szkół średnich Kiedy składa się papiery do liceum? Zasady rekrutacji do szkół średnich Rekrutacja do szkół średnich jest przeprowadzana we wszystkich województwach na takich samych zasadach. Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych składają wnioski o przyjęcie do wybranych szkół . Mogą złożyć takie wnioski do kilku placówek (zazwyczaj do trzech, chyba że organ prowadzący szkoły dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech wybranych szkół). Po egzaminie ósmoklasisty następuje liczenie punktów kwalifikujących kandydatów do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych. Po ogłoszeniu wyników uczniowie mają obowiązek uzupełnić wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli uczeń znalazł się na liście kandydatów przyjętych do więcej niż jednej szkoły, powinien donieść tzw. deklarację woli przyjęcia do szkoły , w której chce się uczyć. Następnie szkoły ponadpodstawowe publikują ostateczne listy przyjętych uczniów. Tam, gdzie zostały wolne miejsca, trwa rekrutacja uzupełniająca. Uwaga: szkoły, w których przeprowadzane są dodatkowe testy (językowe, umiejętności, sprawności fizycznej) ustalają indywidualnie zasady i terminy rekrutacji. Kiedy składa się papiery do liceum? Terminy rekrutacji do szkół średnich określa...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak