zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

Wraca zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa –​ od 9 listopada

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany ponownie. W związku zamknięciem szkół z powodu COVID-19 rodzice będą mogli pobierać świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Nowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany na podobnych zasadach jak wiosną. Publikujemy wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki na dzieckiem, które potrzebne jest do uzyskania zasiłku.
zasiłek opiekuńczy od 9 listopada
Aktualizacja, 4.11.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa będzie wypłacany ponownie w związku z całkowitym zamknięciem szkół podstawowych i przejściem uczniów w tryb nauki zdalnej. Informację o zamknięciu szkół i powrocie zasiłku podał 4 listopada 2020 roku premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej dotyczącej nowych ograniczeń spowodowanych wzrostem zakażeń COVID-19. O przywróceniu zasiłku opiekuńczego poinformowała również minister rodziny Marlena Maląg:
 
W trwającym roku szkolnym świadczenie było już przywracane na okres 3 tygodni (od 1 do 20 września), ale mimo zapowiedzi jego kontynuacji, nie zostało przedłużone. Rodzice byli informowani o możliwości korzystania z zasiłku opiekuńczego, który przysługuje każdemu ubezpieczonemu rodzicowi dziecka w wieku do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku. Decyzję o przywróceniu świadczenia podjęto wraz z planowanym całkowitym zamknięciem szkół od 9 listopada i rozpoczęciem od tego dnia nauki zdalnej przez uczniów klas 1-3.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek będzie wypłacany na podobnych zasadach, jakie obowiązywały poprzednio. We wrześniu zasiłek opiekuńczy przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu koronawirusa, a także wtedy, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka dziennego pobytu lub inny podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie mógł zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID-19. 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogli korzystać również rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. We wrześniu świadczenie nie przysługiwało natomiast rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym, którzy nie zdecydowali się na posłanie dziecka do przedszkola, mimo tego że placówka była czynna (taka możliwość istniała w marcu).

Na konferencji 4 listopada premier zapowiedział, że zasiłek będzie przyznawany na zasadach, jakie obowiązywały wiosną. Nie wiemy jeszcze, czy oznacza to możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego również przez rodziców dzieci przedszkolnych, którzy sami decydują o nieposyłaniu dziecka do przedszkola. Najprawdopodobniej uprawnienie będzie dotyczyło tylko rodziców dzieci szkolnych (do 8 roku życia). Będziemy informować o szczegółach.

Ostatnio obowiązujące zasady przyznawania zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przysługuje:
  • rodzicom dzieci do 8 roku życia
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?

Czy zasiłek będzie przedłużany?

Do tej pory zasiłek dodatkowy był przedłużany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów (Dziennik Ustaw, rok 2020, poz. 1108). Informacja o kolejnym okresie, na jaki wydłużono świadczenie, pojawiała się zwykle w ostatniej chwili, co utrudniało rodzicom planowanie opieki nad dziećmi. W tej chwili wiemy, że dzieci nie wrócą do szkół do 29 listopada. W tym czasie rodzice mogą liczyć na wypłatę świadczenia.

Oświadczenie COVID

Nie zmieniają się formalności związane z otrzymaniem świadczenia. Aby móc otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem placówki z powodu COVID-19. Przypominamy, jak dopełnić formalności i publikujemy wzór wniosku o zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z epidemią koronawirusa.
 

Oświadczenie COVID-19: formalności

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 należy złożyć u swojego płatnika składek: u pracodawcy w przypadku posiadania umowy o pracę lub u zleceniodawcy, jeśli pracuje się na umowę zlecenie. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie bezpośrednio w ZUS-ie. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jeśli oboje rodziców dziecka są osobami pracującymi, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich. Istnieje również możliwość podzielenia się opieką nad dzieckiem przez mamę i tatę w ramach limitu. Zasiłek nie przysługuje rodzicom, których dzieci nie chodziły do żadnej z wymienionych placówek przed pojawieniem się epidemii.  

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem z powodu epidemii koronawirusa (wzór oświadczenia COVID-19)

 
OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):


od …………………….. do ………………..., od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

- był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

*/ niepotrzebne skreślić
 

……………………………………………...


Data i podpis


Oświadczenie można także pobrać ze strony ZUS.
 

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego za czas epidemii stanowi 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze wypłacane są na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli w przypadku umowy o pracę lub umowy zlecenia wypłaca je pracodawca w terminie pensji (a ZUS później zwraca mu pieniądze), natomiast  w przypadku własnej działalności gospodarczej wypłacane są przez ZUS. 

źródło: Infor.pl

Zobacz także: 
Oceń artykuł

Ocena 6 na 16 głosy

Zobacz także

Popularne tematy