zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu koronawirusa będzie nadal wypłacany. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 9 maja. W przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka czy szkoły, rodzice mogą liczyć na świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Publikujemy wniosek o opiekę nad dzieckiem, który jest potrzebny do uzyskania zasiłku.
zasiłek opiekuńczy od 9 listopada
Artykuł aktualizowany

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko z powodu COVID będzie wypłacany do 9 maja 2021 roku. Rodzice dzieci do 8 roku życia oraz starszych z niepełnosprawnościami lub orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego mogą liczyć na dalsze wypłaty tego świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Rodziców zainteresowanych tym świadczeniem jest mniej, bo dzieci wróciły już do przedszkoli i żłobków w całym kraju. Na ostatniej konferencji 21 kwietnia rząd poinformował również o poluzowaniu obostrzeń w 11 województwach. Tam dzieci z klas 1-3 obejmie nauczanie hybrydowe. Obwiązujące obostrzenia zostały przedłużone tylko dla 5 województw do 3 maja. 

Spis treści:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko 2021 – zasady przyznawania

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do 9 maja będzie można uzyskać na podobnych zasadach jak poprzednio. Prawo do niego przysługuje rodzicowi w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, a także wtedy, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka dziennego pobytu lub inny podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z COVID. 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą korzystać również rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Uwaga, z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice w sytuacji kwarantanny lub izolacji niani, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą.

Zasady przyznawania zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 do 25 kwietnia przysługuje:
  • rodzicom dzieci do 8 roku życia
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany przez ZUS oraz przez KRUS (dotyczy rolników). Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem (wzór niżej).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021: jak długo jeszcze?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 jest przedłużany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów (Dziennik Ustaw, rok 2020, poz. 1842). Informacja o tym, do kiedy zasiłek zostaje przedłużony, pojawia się zwykle pod koniec okresu, w którym obowiązuje jego wypłata. Wpływ na to ma aktualna sytuacja epidemiologiczna. 

W ostatnich miesiącach dodatkowy zasiłek opiekuńczy był już przedłużany, a wcześniej także przywracany kilka razy (wypłacano go od 1 do 20 września i od 9 listopada 2020 roku, gdy z powodu pandemii zamknięto szkoły). W 2021 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacano w styczniu, lutym i marcu. W czasie, kiedy nie można było z niego korzystać, rodzice byli informowani o przysługującym im prawie do zasiłku opiekuńczego (przysługuje każdemu ubezpieczonemu rodzicowi dziecka w wieku do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku).

Oświadczenie COVID-19: formalności

Aby móc otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem placówki z powodu COVID-19.Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 należy złożyć u swojego płatnika składek: u pracodawcy w przypadku posiadania umowy o pracę lub u zleceniodawcy, jeśli pracuje się na umowę zlecenie. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają takie oświadczenie bezpośrednio w ZUS-ie. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Jeśli oboje rodzice dziecka są osobami pracującymi, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich. Istnieje również możliwość podzielenia się opieką nad dzieckiem przez mamę i tatę w ramach limitu. Zasiłek nie przysługuje rodzicom, których dzieci nie chodziły do żadnej z wymienionych placówek przed pojawieniem się epidemii.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem (wzór oświadczenia COVID-19)

 
OŚWIADCZENIE

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Dane wnioskodawcy

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu …………………………………………………………

Oświadczenie

Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj daty):


od …………………….. do ………………..., od ………………….. do …………………, od ………………….. do ………………………

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły*/.

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy:

- był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom.

Drugi rodzic / współmałżonek:

- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/,

- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni.

*/ niepotrzebne skreślić
 

……………………………………………...


Data i podpis


Oświadczenie można także pobrać ze strony ZUS.
 

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego za czas epidemii stanowi 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze wypłacane są na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli w przypadku umowy o pracę lub umowy zlecenia wypłaca je pracodawca w terminie pensji (a ZUS później zwraca mu pieniądze), natomiast w przypadku własnej działalności gospodarczej wypłacane są przez ZUS. 

źródło: Infor.pl

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?
Oceń artykuł

Ocena 6 na 16 głosy

Zobacz także

Popularne tematy