pozew o rozwód wzór
fot. Adobe Stock

Pozew o rozwód [WZÓR I PRZYDATNE INFORMACJE]

Jak napisać pozew rozwodowy? Przedstawiamy gotowy wzór pozwu o rozwód. Składa się go w sądzie okręgowym po uiszczeniu opłaty sądowej. W zależności od tego, czy powód występuje o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie, warto wiedzieć, jak napisać pozew rozwodowy, by usprawnić pracę sądu i skrócić czas oczekiwania na pierwszą rozprawę.
Karolina Stępniewska
pozew o rozwód wzór
fot. Adobe Stock
Pozew o rozwód wg wzoru zamieszczonego poniżej jest wystarczający w nieskomplikowanych sprawach rozwodowych. Wniosek o rozwód składa się w sądzie okręgowym, dołączając do pozwu odpowiednie dokumenty i dowód uiszczenia opłaty sądowej. Warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między małżonkami ustały więzy psychologiczne, fizyczne i ekonomiczne. W pozwie o rozwód zaznaczamy, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, oraz uzasadniamy złożenie wniosku.

Spis treści:
 1. Pozew o rozwód: wzór (bezpłatny)
 2. Pozew rozwodowy - wzór wniosku
 3. Jak napisać pozew rozwodowy?
 4. Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?
 5. Ile kosztuje złożenie wniosku?
 6. Gdzie złożyć wniosek o rozwód?

Pozew o rozwód: wzór (bezpłatny)

W internecie znajdziemy wiele różnych wzorów pozwów rozwodowych. Udostępniają je na swoich stronach także niektóre sądy. Prawidłowo napisany pozew rozwodowy powinien opierać się np. na takim wzorze: 

Wzór pozwu rozwodowego

                                 Miejscowość, dnia …………….  
                        
Sąd Okręgowy w ….
określenie sądu: … Wydział Cywilny 
adres sądu
Powód/-ka:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania
Pozwany/-a:
imię i nazwisko
PESEL
adres zamieszkania

Pozew o rozwód

W imieniu własnym wnoszę o: 

1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego w (miejscowość) przez rozwód bez orzekania o winie stron/z winy małżonka/z winy obojga małżonków. 
2. powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi/małoletnim dzieckiem stron, imię i nazwisko, data urodzenia dzieci, (komu?)
3. zasądzenie od pozwanego/-nej na rzecz małoletniego imię i nazwisko dziecka alimentów w kwocie X zł miesięcznie, płatnych do (dzień miesiąca) każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności. 
4. uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnimi w następujący sposób: (szczegóły)
5. pominięcie rozstrzygnięcia/rozstrzygnięcie o wspólnym mieszkaniu stron.
6. orzeczenie w sprawie ustalenia majątku małżeńskiego powoda i pozwanej.
7. orzeczenie w podziału majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską w następujący sposób: (szczegóły) (punkt opcjonalny)
6. obciążenie stron kosztami postępowania po połowie. 
Uzasadnienie
uzasadnienie powyższych punktów + opis okoliczności prowadzących do rozpadu małżeństwa
….................................................................................................................................................    


Pozew jest zasadny, wnoszę zatem jak na wstępie. 
                                    Własnoręczny podpis
Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu małżeństwa 
2. Odpisy skrócone aktów urodzenia
3. Odpis pozwu z załącznikami
4. Opłata – 600 zł w znakach opłaty sądowej (lub potwierdzenie z banku)
5. Plan wychowawczy (jeśli dotyczy)

Pobierz wzór pozwu o rozwód w pliku pdf.

Pozew rozwodowy: rodzaje wniosków

Kto może złożyć pozew o rozwód? Każdy z małżonków może być powodem (czyli osobą, która występuje o rozwiązanie małżeństwa). Jeśli jednak składa go osoba winna rozpadu małżeństwa, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, sąd orzeknie rozwód tylko pod pewnymi warunkami. W pozwie rozwodowym możemy wnosić o rozwód:
 • z winy powoda/powódki
 • z winy pozwanego/-nej
 • z winy obojga małżonków
 • bez orzekania o winie (na zgodny wniosek małżonków).

Napisanie pozwu o rozwód możemy zlecić pełnomocnikowi (adwokat, radca prawny) lub napisać go samodzielnie.

Jak napisać pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy m.in. wyszczególnić przyczyny, dla których występujemy o rozwód, wymienić dzieci ze wspólnego związku i określić wysokość oczekiwanych alimentów. Wniosek o rozwód można napisać samodzielnie, nie musi tego robić prawnik, jeśli decydujemy się na rozwód bez adwokata lub radcy prawnego. Poza tym w pozwie o rozwód zamieszczamy informacje o oczekiwaniach dotyczących:
 • władzy rodzicielskiej,
 • wysokości alimentów na dzieci,
 • kontaktów z dziećmi,
 • podziału wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli o to wnosimy).

We wniosku rozwodowym piszemy także, czy podjęliśmy próby mediacji, a jeśli nie – dlaczego. Sąd może skierować małżonków na mediacje, jeśli widzi szansę na ich pogodzenie się lub dojście do porozumienia w spornych kwestiach.

Każdy pozew o rozwód musi również zwierać uzasadnienie jego złożenia. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego opisujemy:
 • miejsce i czas zawarcia związku małżeńskiego,
 • okoliczności prowadzące do rozpadu małżeństwa,
 • imiona i nazwiska dzieci, ich wiek,
 • dlaczego wnioskujemy o podaną wysokość alimentów (wymieniamy np. miesięczne koszty utrzymania dziecka i swoje, jeśli wnioskujemy o alimenty na siebie podczas rozwodu z orzekaniem o winie pozwanego/-nej),
 • dlaczego wnosimy o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodziców (w tym przypadku warto dołączyć do pozwu plan wychowawczy) albo o zniesienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z małżonków.
Pozew musi być odręcznie podpisany przez powoda/powódkę lub pełnomocnika prawnego.

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do wniosku rozwodowego należy dołączyć:
 • 2 kopie pozwu i załączników,
 • akt ślubu,
 • akt urodzenia dziecka/dzieci,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł,
 • plan wychowawczy (jeśli go sporządziliśmy).

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Stała opłata za złożenie pozwu o rozwód to 600 zł. Uiścimy ją na miejscu lub na konto sądu. W przypadku orzeczenia rozwodu za zgodą obu małżonków kwota ta zostanie po uzyskaniu wyroku podzielona między powodem/powódką a pozwanym/-ną lub zniesiona, jeśli strony o to występują z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie złożyć wniosek o rozwód?

Wniosek rozwodowy powód składamy w wydziale rodzinnym lub cywilnym Sądu Okręgowego w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania lub pobytu. Jeśli żadne z małżonków tam już nie mieszka, jest to sąd właściwy dla pozwanego/-nej. Jeśli powód/-ka ma trudną sytuację finansową, może wnieść o zniesienie opłaty. W tym przypadku do pozwu dołączamy zaświadczenie o dochodach.

Zobacz też:
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!
Oceń artykuł

Ocena 6 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy