GRY
 
 

Na czym polega władza rodzicielska?

Dowiedz się, na czym polega władza rodzicielska. Jakie prawa i obowiązki ma rodzic wobec dziecka? W jakich sytuacjach można zawiesić, ograniczyć lub odebrać władzę rodzicielską? Kiedy rodzic nie może reprezentować dziecka?

Rodzice z dzieckiem, spacer
fot. Fotolia

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska oznacza sprawowanie opieki przez rodziców (rodzica) nad małoletnim dzieckiem. Nie jest ona jednak dana raz na zawsze. Ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej może być orzeczone przez sąd, m.in. w wyroku orzekającym rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa.
Redakcja poleca: Co potrafi 3-miesięczne niemowlę - film
Zobacz, jakie umiejętności zdobywa dziecko po kilku miesiącach od urodzenia. Sprawdź, co jest ważne w codziennej opiece nad niemowlakiem.

Zakres władzy rodzicielskiej

Pojęcie władzy rodzicielskiej oraz jej zakres są opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W świetle tych przepisów władza rodzicielska to jednocześnie prawo i obowiązek rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko, które pozostaje pod opieką rodziców, jest im winne posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
Najważniejszą zasadą dotyczącą władzy rodzicielskiej jest to, że powinna być ona wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
Rodzice wykonujący władzę rodzicielską zobowiązani są, przed podjęciem decyzji w ważnych sprawach dotyczących dziecka lub jego majątku, do wysłuchania jego zdania (jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala) oraz uwzględnienia – w miarę możliwości – jego rozsądnego życzenia.

Warto wiedzieć: Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Ważne! Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie; przy braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Rodzice wychowujący dziecko, pozostające pod ich władzą rodzicielską, zobowiązani są do troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa (odpowiednio do jego uzdolnień).
Czas trwania władzy rodzicielskiej jest ograniczony. Dziecko pozostaje pod opieką rodziców do osiągnięcia pełnoletności.
Jeżeli chodzi o sprawy związane z majątkiem dziecka, rodzice zobowiązani są zarządzania nim z należytą starannością. Warto tu jednak dodać, że zarząd majątku nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Warto przeczytać: Władza rodzicielska po rozwodzie – kto rozstrzyga w tej sprawie?

Doładuj
Przeładuj