Alimenty z funduszu
fot. Adobe Stock

Alimenty z funduszu: co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

Aby uzyskać alimenty z funduszu, trzeba spełnić określone kryteria, w tym dochodowe i złożyć wniosek w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje na dzieci tylko do pewnego wieku (wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne).
Agnieszka Majchrzak
Alimenty z funduszu
fot. Adobe Stock

Nieotrzymywanie alimentów, mimo ich sądowego przyznania, to ogromny kłopot życiowy dla wielu samotnych matek w Polsce. Aby zapewnić im w takich sytuacjach środki niezbędne do życia, powstał fundusz alimentacyjny. Wyjaśniamy, kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o alimenty z funduszu.

Spis treści:

Kto może ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Samotna mama może ubiegać się o wypłatę pieniędzy z funduszu alimentacyjnego w sytuacji, kiedy otrzymanie alimentów od ojca dziecka jest niemożliwe, bo np. mężczyzna nie pracuje, ukrywa się, nie ma nieruchomości, którą można by było zająć na poczet wypłaty alimentów. Wówczas komornik może wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Aby otrzymać alimenty z funduszu, trzeba spełnić dwa kryteria:

 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 złotych netto miesięcznie (od 1 października 2020 próg dochodowy wzrośnie do 900 zł netto);
 • egzekucja komornicza, czyli ściągnięcie pieniędzy jest niemożliwe (w ciągu 2 miesięcy komornik nie wyegzekwował pełnej należności z zaległych i bieżących alimentów).
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

Na kogo można pobierać pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie przysługuje:
 • dziecku do 18 roku życia;
 • dziecku do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że nadal uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • dziecku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, bez ograniczenia co do jego wieku.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pieniądze z funduszu?

W tym celu  należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta albo w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wniosek można złożyć:

 • przez internet (za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl),
 • w formie papierowej osobiście lub poprzez Pocztę Polską.

Co musi zawierać wniosek o przyznanie alimentów z funduszu?

Ubiegając się o to świadczenie, trzeba złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Można to zrobić od 1 lipca (online) lub od 1 sierpnia (w formie papierowej). Wniosek musi zawierać:

 • dane osobowe rodzica ubiegającego się o pieniądze oraz dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer NIP);
 • oświadczenie o przekazaniu informacji dotyczących dłużnika - trzeba napisać, gdzie mieszka osoba zobowiązana do płacenia alimentów, gdzie pracuje (i czy w ogóle) itp.;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach - będzie potrzebne do ustalenia, czy spełnia się kryterium dochodowe, aby otrzymać pomoc z funduszu;
 • jeżeli masz nową rodzinę, podajesz dochody całej rodziny;
 • dokument stwierdzający wiek dziecka (np. kopię skróconego odpisu aktu urodzenia);
 • zaświadczenie od komornika potwierdzające bezskuteczność ściągnięcia pieniędzy od dłużnika;
 • ewentualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 • zaświadczenie o tym, że dziecko (dzieci), dla których występuje się o pieniądze, chodzi jeszcze do szkoły lub:
 • oświadczenie o tym, że dziecko, na które sąd zasądził alimenty, nie przebywa np. w domu opieki społecznej, rodzinie zastępczej lub nie zawarło związku małżeńskiego;
 • jeżeli dłużnik wyjechał za granicę lub pochodzi z innego kraju, do dokumentów trzeba też także dołączyć informację z sądu okręgowego lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej o tym, że dłużnik jest ścigany za granicą za niepłacenie alimentów.
Uwaga! Nie można skorzystać z funduszu, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje. W takiej sytuacji samotna mama może złożyć wniosek o przyznanie jej specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego (jeżeli go pobiera).

Jak obliczyć dochód do funduszu alimentacyjnego?

Należy zsumować dochody całej rodziny, w tym:

 • kwoty wynagrodzenia za pracę;
 • dochód z działalności gospodarczej rozliczany podatkiem ryczałtowym;
 • zasiłki chorobowe;
 • alimenty na dzieci;
 • stypendia uczniowskie;
 • dodatek kombatancki;
 • renty inwalidzkie;
 • zasiłki chorobowe;
 • diety, np. radnych.


Następnie trzeba podzielić uzyskany dochód przez liczbę osób uprawnionych (rodzic, jego współmałżonek lub konkubent, dzieci pozostające na ich utrzymaniu).

Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia otrzymywanego w ramach programu 500 plus, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz kwot otrzymywanych z pomocy społecznej.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza utraty prawa do alimentów

Mechanizm „złotówka za złotówkę”, który zacznie obowiązywać od 1 października 2020, spowoduje, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie przyczyni się do automatycznej utraty prawa do alimentów. Środki nadal będzie można pobierać, ale w niższej kwocie – świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Przykład: jeśli dochód na osobę w rodzinie wynosi 1000 zł, czyli przekracza ustanowione kryterium dochodowe o 100 zł, to nadal można pobierać przyznane alimenty z funduszu, ale w kwocie pomniejszonej o te 100 zł.

W jakiej wysokości można otrzymać alimenty z funduszu?

Alimenty z funduszu wynoszą maksymalnie 500 złotych na dziecko. Jeżeli sąd przyznał dziecku 600 złotych – z funduszu dostanie się o 100 złotych mniej. Jeżeli jednak sąd zasądził 400 złotych, to dokładnie tyle można otrzymać także z funduszu.

Kiedy wypłata pieniędzy z funduszu alimentacyjnego?

Okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony:

 • do 31 sierpnia –​ wypłata pieniędzy nastąpi do 31 października;
 • w okresie od 1 do 30 września –​ wypłata nastąpi do 30 listopada;
 • od 1 do 31 października –​ wypłata nastąpi do 31 grudnia;
 • od 1 do 30 listopada –​ wypłata nastąpi do 31 stycznia;
 • od 1 grudnia do 31 stycznia –​ wypłata nastąpi do 28 lutego.


Świadczenia wypłaca się w formie:

 • przelewu na prywatne konto wskazane przy wniosku;
 • czeku elektronicznego –​ świadczenie można wówczas wypłacić w banku PKO BP SA.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy