dziecko z autyzmem w przedszkolu
Adobe Stock
Zdrowie

Dziecko z autyzmem w przedszkolu: jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

Gdy dziecko z autyzmem idzie do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, jaki rodzaj placówki wybrać. Przedstawiamy możliwości, które mają do wyboru, a także zasady postępowania z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.

Dziecko ze spektrum autyzmu teoretycznie może korzystać ze wszystkich dostępnych placówek, niezależnie od ich rodzaju. Zespół nauczycieli i specjalistów ma za zadanie zapewnienie dziecku wielospecjalistycznej opieki, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane:

 • wspieranie rozwoju,
 • udział w zajęciach rewalidacyjnych,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • dbanie o to, by szanse edukacyjne dziecka były wyrównane względem grupy rówieśniczej.


Po przyjęciu dziecka ze spektrum autyzmu przedszkole powinno przygotować tzw. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Są w nim opisane elementy i metody, które będą stosowane, aby dziecko mogło uczyć się i nawiązywać relacje.

Dzieci z diagnozą o spektrum autyzmu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Sennik: dziecko – znaczenie snów, w których pojawiają się dzieci

Jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

W Polsce rodzice dziecka z autyzmem sami wybierają placówkę, do której poślą malucha. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się w przedszkolach:

 • specjalnych (terapeutycznych),
 • integracyjnych,
 • masowych (ogólnodostępnych).


Przed podjęciem decyzji o tym, jaką placówkę wybrać – warto dowiedzieć się:

 • jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele,
 • w jaki sposób program nauczania będzie dostosowany do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób cele będą dostosowane do umiejętności dziecka,
 • jakie cele terapeutyczne będą wyznaczone dla dziecka,
 • w jaki sposób będą monitorowane postępy dziecka.

Dziecko z autyzmem w zwykłym przedszkolu

Rodzice autystycznego dziecka mogą posłać je do zwykłego ogólnodostępnego przedszkola. Ale zazwyczaj w takich placówkach dobrze radzą sobie jedynie dzieci wymagające niewielkiego wsparcia w nauce oraz relacjach z kolegami i koleżankami z grupy. W przedszkolu, do którego jest posyłane dziecko ze spektrum autyzmu, powinno być zorganizowane także wsparcie dla dzieci z głębszymi zaburzeniami, tak by czuły się one w placówce dobrze, a ich rozwój przebiegał w odpowiednich warunkach.

Dyrektor przedszkola jest zobligowany tak kształtować realizację zadań przedszkola, aby uwzględnić wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka. Przedszkole ma obowiązek realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych zajęć z logopedą czy psychologiem.

Posłanie dziecka z autyzmem do przedszkola masowego może wymagać wcześniejszego przygotowania do pobytu w placówce przedszkolnej i grupie rówieśniczej. Pobyt w zwykłym przedszkolu w niektórych przypadkach może prowadzić do nasilenia u dziecka objawów związanych z jego zaburzeniem.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym

W przedszkolu integracyjnym grupy są mniejsze niż w normalnych przedszkolach – składają się z 15-20 osób. Od trzech do pięciu uczniów stanowią dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli – jeden z nich to nauczyciel wspomagający, który jest pedagogiem specjalnym. Dodatkowo w placówce zatrudnieni są specjaliści, którzy dbają o odpowiedni rozwój przedszkolaków, prowadząc dla nich dodatkowe zajęcia. Są to między innymi:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – zależnie od potrzeb dzieci.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym

Najlepiej dostosowane warunki do potrzeb dzieci z autyzmem mają przedszkola specjalne (terapeutyczne). W placówkach specjalnych liczba dzieci w grupie wynosi od dwóch do czterech osób. Nauczyciel w przedszkolu specjalnym (lub oddziale specjalnym) jest pedagogiem specjalnym, czyli posiada odpowiednie kwalifikacje. W prowadzeniu zajęć pomaga mu także drugi nauczyciel.

W przedszkolu specjalnym dzieci z autyzmem mają zapewnioną opiekę i edukację dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Do przedszkoli specjalnych dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na autyzm), wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

Przepisy związane z funkcjonowaniem dziecka z autyzmem w przedszkolu określa Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jak postępować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?

Aktualnie nie obowiązuje jednolity system postępowania z dziećmi autystycznymi. Są różne techniki i podejścia terapeutyczne, obowiązują jednak pewne podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym. Oto one.

Nauczyciel powinien:

 • starać się zobaczyć świat oczami swojego podopiecznego,
 • stwarzać podopiecznemu warunki dające poczucie bezpieczeństwa,
 • starać się wykorzystywać indywidualne predyspozycje dziecka i wierzyć w jego możliwości.
 • nie zmuszać dziecka do niczego (ono samo wie najlepiej, kiedy jest gotowe, by pokonać różne przeszkody),
 • nie nudzić dziecka monotonnymi ćwiczeniami,
 • starać się, by przestrzeń, w której pracuje z dzieckiem była uporządkowana,
 • posiadać wiele pomocy, obrazujących to, co mówi,
 • uprzedzać dziecko o zmianach,
 • określać czas trwania aktywności (np. poprzez określenie ilości zadań lub sygnał dźwiękowy),
 • zorganizować przestrzeń w sposób, który pomoże dziecku w orientacji w niej (oznaczyć pomieszczenia w sposób zrozumiały dla ucznia),
 • wspierać polecenia ustne, przedstawiając je w sposób wizualny,
 • kontrolować sposób mówienia, tak by był on zrozumiały dla podopiecznego,
 • wspierać dziecko w samodzielnej pracy,
 • wykorzystywać specjalne zainteresowania dziecka,
 • radzić sobie z impulsywnością dziecka,
 • wspierać dziecko w sferze kontaktów i umiejętności społecznych,
 • akceptować i tolerować dziecko.


Zobacz także: 

zaburzenia mowy u dzieci
Adobe Stock
Rozwój dziecka
Zaburzenia mowy u dzieci: przyczyny, rodzaje, autyzm
U około 10 proc. dzieci rozwój mowy nie przebiega prawidłowo. Bardzo ważne jest stwierdzenie, czy zaburzenia mowy u dzieci wynikają z indywidualnego, nieco wolniejszego niż normalnie, rozwoju mowy, czy mają inne, patologiczne, podłoże.

Zaburzenia mowy u dzieci mogą wynikać ze spowolnionego rozwoju tej umiejętności lub z nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, które mogą być skutkiem uszkodzenia mózgu w czasie życia płodowego, podczas porodu lub w czasie późniejszego życia dziecka. Rzadziej przyczynami zaburzeń mowy u dzieci są nieprawidłowości powstałe wskutek infekcji, nieprawidłowości hormonalnych czy przyjmowania leków. Spis treści: Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym Zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci Aby stwierdzić czy u dziecka występują zaburzenia rozwoju mowy, trzeba znać etapy rozwoju tej umiejętności. Wyróżnia się cztery stadia rozwoju mowy: stadium przedjęzykowe, stadium wypowiedzi jednowyrazowych, stadium wypowiedzi dwuwyrazowych, stadium opanowania podstaw języka. Stadium przedjęzykowe rozwoju mowy Trwa od narodzin do końca 12. miesiąca życia dziecka. W tym czasie występują charakterystyczne etapy tego stadium: krzyk (dominuje w pierwszych 6-8 tygodniach życia), głużenie zwane też gruchaniem (między 6-8 a 16-20 tygodniem życia) – dziecko wydaje dźwięki brzmiące jak samogłoski i spółgłoski, gaworzenie (między 4 a 8 miesiącem życia) – niemowlę wydaje różnorodne dźwięki głosko podobne, a także sylaby. Stadium wypowiedzi jednowyrazowych Trwa od ok. 12. do 18.-20. miesiąca życia dziecka. Początkowo pierwsze wypowiadane słowa pojawiają się obok gaworzenia . Dziecko ok. 1. roku życia potrafi powiedzieć 1-10 słów, rozumie ok. kilkunastu słów i zwrotów. Stadium wypowiedzi dwuwyrazowych Trwa od ok. 18. miesiąca życia do ukończenia drugiego roku życia dziecka. Maluch wypowiada zdania składające się z 2-4 wyrazów . Nie zawierają one przyimków i spójników, są nieprawidłowe gramatycznie. Do 3. roku...

Dziecko z autyzmem jak postępować
AdobeStock
Wychowanie
Jak postępować z dzieckiem z autyzmem?
Dziecko z autyzmem wymaga innego postępowania niż jego zdrowi rówieśnicy. Kluczowa jest terapia, która może polepszyć funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu, szkole czy w domu. Pomocy można też szukać w internetowych grupach wsparcia.

Autystyczne dziecko nie uśmiecha się do rodziców, odmawia pieszczot, nie reaguje na polecenia. Nie toleruje w swoim otoczeniu żadnych zmian. Rodzicom takiego dziecka nie jest łatwo, ale muszą pamiętać, że mogą (i powinni!) szukać wsparcia u lekarzy, terapeutów i innych rodziców dzieci autystycznych. Spis treści: Dziecko z autyzmem: jak postępować? Zachowanie dziecka z autyzmem ma wpływ na rodzinę Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w przedszkolu i szkole Formy pomocy dla dziecka z autyzmem Dziecko z autyzmem: jak postępować? Zaburzone zachowania autystycznego dziecka (czyli typowe objawy autyzmu ), dezorientują rodziców i wzbudzają w nich poczucie winy. Jak sobie wtedy radzić? Choć to niełatwe, wychowując takiego malucha, staraj się myśleć pozytywnie: Dziecko biernie przyjmuje twoje pieszczoty? Staraj się nie brać sobie tego do serca. Badania naukowe przekonują, że autystyczne dzieci są przywiązane do rodziców, tylko nie potrafią tego okazywać. Czujesz się winna, że nie potrafisz pomóc dziecku, gdy krzyczy i nie pozwala do siebie podejść? Pamiętaj, wcale nie jesteś złą mamą! Problemy z rozpoznawaniem potrzeb i trudnych emocji dzieci mają też rodzice zdrowych dzieci. Jak uspokoić dziecko z autyzmem? Dziecku autystycznemu trudno jest opanować emocje, ponieważ nie ma zdolności samoregulacji . Warto więc zadbać o to, by wyeliminować z jego otoczenia wszelkie bodźce, które wywołują w nim frustrację. Jeśli jakiegoś elementu nie da się usunąć, trzeba pomyśleć o takim zmodyfikowaniu go, by przestał tak bardzo przeszkadzać. Niekiedy niezawodne w wyciszaniu emocji dziecka jest stosowanie stymulacji sensorycznej np. za pomocą kołdry obciążeniowej albo dźwięku białego szumu . Można też próbować odwrócić uwagę dziecka od problemu, np. śpiewając jego ulubioną piosenkę albo podsuwając mu ulubioną książeczkę....

Autyzm atypowy pojawia się później niż autyzm wczesnodziecięcy
AdobeStock
Zdrowie
Autyzm atypowy - objawy, rokowania, terapia
Autyzm atypowy u dziecka rozpoznawany jest zazwyczaj później niż autyzm wczesnodziecięcy. Bywa, że dziecko rozwija się pozornie właściwie, a po kilku latach zaczyna być wycofane i nieobecne w kontaktach z rówieśnikami.

Autyzm atypowy to jedno z zaburzeń ze  spektrum autyzmu , które charakteryzuje się późniejszy rozwojem objawów. Stąd też jego prawidłowe zdiagnozowanie bywa trudne. Nieznane są też bezpośrednie przyczyny autyzmu atypowego, ale do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia tego zaburzenia należą m.in. czynniki genetyczne.  Spis treści: Pierwsze objawy autyzmu atypowego Jak rozpoznać autyzm atypowy? Skąd się bierze autyzm atypowy? Leczenie autyzmu atypowego i rokowania Autyzm atypowy a zespół Aspergera Autyzm atypowy a orzeczenie o niepełnosprawności Pierwsze objawy autyzmu atypowego Zaburzenie daje się wykryć zwykle dopiero w 3. roku życia dziecka. Niepokojące objawy wskazujące na autyzm atypowy można zauważyć najczęściej u 4-latka. Dzieje się tak z dwóch powodów. To właśnie w tym wieku dziecko, które do tej pory rozwijało się prawidłowo, zaczyna odstawać od rówieśników. Przejawia się to: niechęcią do zabawy z innymi dziećmi; utratą zdolności komunikowania się (która wcześniej funkcjonowała prawidłowo); trudnościami w budowaniu relacji społecznych. Przyczyna tak późnego rozpoznania autyzmu może być też inna. Często zaburzenie to rozwija się u dziecka razem z innym schorzeniem. Wówczas rodzice i lekarze mogą nie wiązać objawów z autyzmem , a właśnie z inną chorobą. Zdiagnozowanie zaburzenia ze spektrum autyzmu zajmuje wtedy więcej czasu i wymaga dłuższej obserwacji dziecka. Jak rozpoznać autyzm atypowy? Zaburzenie to daje właściwie identyczne objawy co autyzm wczesnodziecięcy . Znaczącą różnicą jest wiek dziecka, w którym wyraźnie się one uwydatniają. Odmiana atypowa może być zdiagnozowana w nieco późniejszym wieku niż statystyczne rozpoznanie autyzmu u dzieci. Dziecko może cierpieć na autyzm atypowy, jeśli: zaczyna mówić dużo później niż inne dzieci;...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj